moogii Мэдээлэл технологи : Нэгж хичээл

Нэгж хичээл

БАТЛАВ.

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР Ч.ХИШИГСҮРЭН

2010 оны 9 дүгээр сарын ....

Говь-Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 10-р ангид үзэх Мэдээлэлзүйн хичээлийн ”Мэдээллийн утга учир, үнэ цэнэ боловсруулалт” нэгж хөтөлбөр.

1. Хэрэгцээ

Хувь хүний хэрэгцээ

· Мэдээллийн технологи, компьютер, орчин үеийн техник технологитой ажиллах чадвар эзэмших

· Мэдээллийн технологийн инженер, програмист болох сонирхолтой сурагчид мэргэжлийн суурь мэдлэг чадвар эзэмших

Нийгмийн хэрэгцээ

· Мэдээллийн технологийн эрин зуунд мэдээллийг технологийг ашиглах мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх, ахуй амьдралдаа ашиглах, нийгэмшсэн иргэдийг бэлтгэх, төлөвшүүлэх, мэдээлэлтэй харилцах соёлд сургах

· Дэлхий нийтийн жишигт нийцсэн мэдээллийн технологийн мэргэжилтэний суурь мэдлэг боловсролыг эзэмшүүлэх, мэдээлэл зүйн хичээлийн стандартыг хангах

2. Зорилго:

- Мэдээллийг утга учиртай, эмх цэгцтэй зөв боловсруулах

- Компьютерийн тухай ерөнхий ойлголт, түүний бүтэц зохион байгуулалттай танилцах

3. Зорилт:

- Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах, түгээхэд мэдээллийн технологи компьютерийг ашиглаж сурах

- Компьютерийн тухай ерөнхий ойлголттой танилцах

- Компьютерийн тооцоолох үйлдэл болон түүний дотоод бүтэц, ажиллах зарчмыг ойлгох

4. Хичээлийн бүтэц:

№1 Удиртгал хичээл- 80минут

№2 Мэдээлллийн утга учир-80 минут

№3 Мэдээллийн үнэ цэнэ-80 минут

№4 Мэдээлэл боловсруулалт-80 минут

Хичээл №1

Хамрах хүрээ: 10-р анги

Хугацаа: 80 минут

Сэдэв: Удиртгал хичээл.

Хичээлийн зорилго:

Мэдээлэлзүйн хичээлийг бүрэн дунд боловсролоор эзэмших агуулга ба

мэдээлэлзүйн ШУ-ны хөгжил. Мэдээллийн нийгмийн талаарх суурь ойлголт

Зорилт:

Яагаад мэдээллийн зуун гэж нэрлэх болсон.

Хичээлийн агуулга, өмнөх ангид үзсэн хичээлийн бүтэц.

Хэрэглэгдэхүүн: Сурах бичиг, самбар, үзүүлэн.

Сургалтын арга: Харилцан ярилцах

Хичээл№2-3

Хамрах хүрээ: 10 дугаар анги

Хугацаа: 80 минут

Сэдэв: Мэдээллийн утга учир.

Хичээлийн зорилго:Мэдээ, Мэдээлэл ба мэдлэгийн талаарх ойлголт болон мэдээллийн шинж чанарыг тодорхойлж сурах

Хичээлийн зорилт:

· Мэдээ гэж юу вэ?

· Мэдээлэл гэж юу вэ?

· Мэдлэг гэж чухам юу юм бэ?

Хичээлийн хэлбэр

Зорилгоо хэрэгжүүлэх хэлбэр:

- Шинэ мэдлэг олгох

Зохион байгуулалтын хэлбэр:

- Анги нийтээр ажиллах

- Хүүхэд бүртэй тулж ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн: компьютер, тараах материал (ТӨМ 1.1-1.2)

Сургалтын арга: Харилцан ярилцах, үзүүлэн таниулах, чөлөөт ярилцлага, бүтээлч үйлийн арга

Хичээлийн явц:

Хичээлийн элемент

Сургалтын үйл ажиллагаа

Үнэлгээ,

l Багшийн санал

§ Анхаарах зүйл

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэл төрүүлэх ба сэргээн санах шат

Мэдээлэл гэж Б: Мэдээлэл гэж юу вэ? Үзүүлэнгээс

Мэдээлэл – Мэдлэг бүтэхийн үндэс

Мэдээлэл – Хүн бүр тодорхой түвшинд нэмэгдүүлж байдаг биднийг хүрээлэн байгаа орчны тухай мэдээ юу вэ?

§ Аль болох олон сурагчийг хамруулах

Мэдээлэл гэж юу вэ? гэдгийг өөрийн үгээр тайлбарлаж чадах уу?

Асуудал дэвшүүлэх

Богино хэмжээний сонирхолтой тест унших /Гамбургийн талаарх/

Энэ бичлэг нь ямар мэдээллийг өгүүлж байна вэ? Гамбург хийхэд юу юу ордог талаар та нар мэдэх үү? гэх маягаар асуулт тавих.

Мэдлэг гэж чухам юу юм бэ?

Чанар тус бүр 1, 1 жишээг хэлж энэ нь ямар мэдээлэл болох талаар ярилцана.

: Хүн өөрөө хүлээн авч эмх цэгцэнд оруулсан мэдээллийг мэдлэг гэнэ

Мэдээлэл бүрэн гүйцэт байх

Мэдээлэл үнэн зөв байх

- Мэдээлэл эрэлт хэрэгцээтэй байх

- Мэдээлэл ойлгомжтой байх

- Мэдээлэл үнэ цэнэтэй байх

§ Аль болох олон сурагчийг хамруулах

Мэдээлэл гэж юу вэ? гэдгийг өөрийн үгээр тайлбарлаж чадах

§ Видео бичлэг бэлтгэх

§ Мэдээллийн 5 чанар тохирсон жишээг оновчтой сонгох, ТӨМ 1.1уу?

Асуудал шийдвэрлэх

: Үгийн сүлжээг таалгах, ТӨМ

: Ямар үг бүтсэнийг ярилцах

Мэдлэг гэсэн үг бүтнэ

§ Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон үгийн сүлжээг бэлтгэх

l Ширээний хоорондуур явж зөвлөгөө өгөх

Бататгах

Дүгнэх

Хүнд зориулсан мэдээлэл – энэ бол мэдлэг юм гэсэн ойлголтонд хүрэх.

Гэрийн даалгавар

Мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг мэдэж ирэх, дараах үгийн сүлжээг бөглө.

Үгийн сүлжээ

5

6

1. Хулганы англи нэр

2. монголчуудын эртнээс амьдарч ирсэн сууц

3. компьютерын хадгалах төхөөрөмж

4. монголчуудын үндэсний хувцас

5. компьютерын зурагт шиг төхөөрөмж

6. канон хэмээх төхөөрөмжийн монголчилсон нэр

7. цагаан толгойн үсгийн дараалын сүүлээсээ гурав дахь үсэг

8. принтер хэмээх төхөөрөмжийн монголчилсон нэр

8

4

2

1

3

7

Хичээл№4

Хамрах хүрээ: 10 дугаар анги

Хугацаа: 80 минут

Сэдэв: Мэдээллийн үнэ цэнэ

Хичээлийн зорилго: Орчин үеийн мэдээллийн үнэ цэнийн талаар суурь ойлголт өгөх

Хичээлийн зорилт:

- Шийдвэр гэж юу вэ?

- Мэдээлэл түгээгч хэрэгслүүдийн талаар

- Мэдээллийн нийгэм дэх хүмүүсийн харилцааны хэм хэмжээ.

Хичээлийн хэлбэр

Зорилгоо хэрэгжүүлэх хэлбэр:

- Шинэ мэдлэг олгох

Зохион байгуулалтын хэлбэр:

- Анги нийтээр ажиллах

- Хүүхэд бүртэй тулж ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн: компьютер, тараах материал (ТӨМ 1.1-1.2)

Сургалтын арга: Харилцан ярилцах, үзүүлэн таниулах, чөлөөт ярилцлага, бүтээлч үйлийн арга

Хичээлийн явц:

Хичээлийн элемент

Сургалтын үйл ажиллагаа

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэл төрүүлэх ба сэргээн санах шат

Даалгавар шалгана.

Нийгэм гэж юу вэ?

Бид нар ямар нийгэм амьдарч байгаа вэ?

Нийгэм гэдэг нь хүмүүсийн харилцаа юм.

Мэдээллийн нийгэмд

Асуудал дэвшүүлэх

Бид нар өдөр тутамынхаа амьдралд үйл ажиллагаа явуулахын тулд янз бүрийн юу гаргадаг билээ?

Шийдвэр гаргахад гол зүйл нь юу билээ.

Мэдээлийн нийгмийн гол хүчин зүйлүүдийг сурагчдад харуулна. Үзүүлэн:

Сурагчдад гол ухагдахууныг тэмдэглүүлнэ.
Мэдээлэл түгээгч Хүлээн авагч

Шийдвэр.

- Мэдээлэл

Мэдээлэл түгээгч зурж авна

Бичиж тэмдэглэнэ.

Асуудал шийдвэрлэх

Хүлээн авагчид ашигтай бол мэдээлэл үнэ цэнэтэй байдаг.

Ашигтай мэдээлэл гэж юу вэ?

Өөрт нь орлого оруулж байгаа мэдээлэл.

Өөрт маш хэрэгтэй байгаа мэдээлэл

Бататгах

Дүгнэх

Орчин үед хүмүүс мэдээлэл гэгч биегүй зүйлд мөнгө төлж эхэлж байгаа.

Хичээл№5

Хамрах хүрээ: 10 дугаар анги

Хугацаа: 80 минут

Сэдэв: Мэдээллийн боловсруулалт.

Хичээлийн зорилго: Мэдээллийг хаана хэрхэн боловсруулдаг талаар судлах болно.

Хичээлийн зорилт:

  • Мэдээллийн оролт, боловсруулалт, гаралтын тухай
  • Яаж боловсруулалт хийдэг

Хичээл заах арга зүй:

Харилцан ярилцах, үзүүлэн таниулах, хосоор ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн

Сурах бичиг, компьютер, үзүүлэн

Хичээлийн явц:

Хичээлийн элемент

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэл төрүүлэх ба сэргээн санах шат

Анги зохион байгуулалтаа хийж сурагчидтай мэндлэх.

Сурагчид анхааралтай байж багшийн асуусан асуултад хариултыг өөрийн үгээр чөлөөтэй хариулах.

Мэдээлэл нь ямар хэлбэрээр дамжигддаг вэ?

Асуудал дэвшүүлэх

Өнөөдрийн хичээлээр бид мэдээллийг хэрхэн хаана боловсруулдаг талаар үзэх болно.

1. Мэдээллийг хүний оюун ухаан боловсруулна.

1. Дараах асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог олж тавина. /Үзүүлэн 3.1/

Эндээс мэдээллийг хүний оюун ухаан боловсруулдаг гэдгийг мэдэх.

2. Мэдээллийг адгуусан амьтад боловсруулдаг.

2. Мөрч нохой. Эндээс мэдээллийн оролт, гаралтыг тайлбарлаж, мэдээллийг адгуусан амьтад боловсруулдаг гэсэн ойлголттой болох. /Presentation 3.1/

3. Мэдээллийг техникийн тусламжтай боловсруулна.

Компьютерийн техникүүдийн талаар харилцан ярилцах. /сампин, зургийн аппарат, компьютер, видео камер, тооны машин г.м/

Компьютерийн гар, хулгана, процессор, дэлгэц, принтер нь ямар үүрэг зориулалттай хэрэгсэл вэ?

- Дараах дүрсүүдээр амьтан бүтээж зурна уу?

3. Мэдээллийг боловсруулдаг техникүүдийг нэрлэж, үүргийг нь тайлбарлана.

Эндээс дүгнэлт хийн ярилцаж

- Мэдээллийг хүн болон адгуус амьтад, техник хэрэгслүүд боловсруулдаг. Компьютер нь мэдээллийг боловсруулдаг хамгийн хүчтэй техник юм гэсэн ойлголттой болно.

Бататгах

Дүгнэх

Сурагчдад үнэлгээний хуудас өгч, өөрсдөөр нь үнэлүүлнэ.

Сурагчид зургийн програмаа нээж дараах дүрсүүдийг ашиглан амьтан зурж үнэлүүлэх .Саяын зургийн хувьд оролт, боловсруулалт, гаралт нь юу болохыг тайлбарлах.

Гэрийн даалгавар

“Мэдээлэл миний амьдрал” эссэ 100-аас доошгүй

Гэрийн даалгавар

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)